Strona główna (Efekty)

 Ekonomia 

Strona główna  
 
 
Strona główna » Ekonomia » Efekty


 

Efekty

Ekonomia  Efekt Veblena  Efekty synergii

Efektywny portfel - rodzaj układu struktury aktywów danej firmy, który pozwala na realizację oczekiwanego dochodu, przy ściśle określonym stopniu ryzyka na realizację jak najwyższej stopy dochodu.


(koszty i korzyści) zewnętrzne
Efekt zewnętrzny występuje wtedy, kiedy produkcja lub konsumpcja dobra bezpośrednio oddziałuje na przedsiębiorstwa lub konsumentów, ...

Efektywność i ocena szkoleń pracowników - Końcową fazą cyklu kształcenia i rozwoju kadr jest ocena i kontrola zrealizowanego programu szkolenia. Efektywność działań szkoleniowych określa się w oparciu o badanie opinii szkolonych np.

wność Rynku
(ang. market efficiency)
Stopień, w jakim rynkowe ceny papierów wartościowych odzwierciedlają w sobie wszelkie dostępne informacje mogące mieć wpływ na ich wycenę.

Efektywna stopa procentowa (ang. effective interest rate)
Narzędzia
Wydrukuj
Przejdź do forum
Kalkulatory ...

wna stopa podatku
Opis hasła:
Iloraz sumy podatku zapłaconego na dochód podlegający opodatkowaniu.

6. Efektywność logistyki.
7. Wpływ stosowania logistyki na funkcjonowanie rynku.
8. Wal-Mart —przykład wykorzystania logistyki w strategii firmy.

wny portfel, ekon. w kategoriach dochodowości i ryzyka portfel inwestycyjny, który charakteryzuje się najwyższą oczekiwaną stopą przychodu dla danego poziomu ryzyka lub najniższym stopniem ryzyka dla danej oczekiwanej stopy przychodu; ...

Efektywność Inwestycji
Cykl materiałów dotyczących oceny efektywności portfela.

Wśród portfeli wnych istnieje jeden (może być ich też więcej) portfel o najmniejszym ryzyku spośród ryzyk wszystkich istniejących portfeli. Nazywa się go portfelem minimalnego ryzyka.

Hipoteza Rynku Efektywnego jest najbardziej popularną, akademicką hipotezą na temat natury rynków finansowych. Opiera się ona na dostępie i sposobie wykorzystywania informacji przez inwestorów.

Hipoteza wności rynku
Termin Hipoteza wności rynku należy do kategorii: giełda ...

Elektroniczne przelewy a efektywność firmy
Dzięki nowoczesnym usługom finansowym firmy mogą w znaczny sposób poprawić efektywność swojego działania.

Metody korygowania wności projektu inwestycyjnego
Metoda ta generalnie polega na korekcie wybranych parametrów rachunku wności inwestycji oraz stosowaniu tzw. narzutów procentowych.

Lokaty bez podatku Belki, czyli efektywne oszczędzanie! Sprawdź z Comperią!
Brak konta w banku nie jest przeszkodą w założeniu lokaty - wystarczy kilka kliknięć.
Czy kredyt hipoteczny można odliczyć od podatku?

wna stopa procentowa - stopa procentowa uwzględniająca całościowy faktyczny przychód z kapitału (przy odsetkach otrzymywanych) lub też całościowy koszt kapitału (przy odsetkach płaconych).

Efektywna stopa procentowa
Procentowy stosunek cał;kowitego dochodu z aktywów do ich pierwotnej wartoś;ci; efektywna stopa procentowa róż;ni się; od stopy procentowej uwzglę;dnieniem kapitalizacji.
« powrót ...

wność - osiągnięcie wyniku (efektu) przy danym nakładzie związanym ze zużyciem czynników sił wytwórczych.
racjonalność ...

Efektywna stopa podatku
iloraz kwoty podatku zapł;aconego i dochodu podlegają;cego opodatkowaniu.
O szkodliwości podatku dochodowego ...

wność planu emerytalnego - suma wypłat świadczeń z danego planu emerytalnego w relacji do sumy składek wniesionych do tego planu; wysoka e.p.e. - gdy wysoka suma wypłat; niska e.p.e. - gdy niska suma wypłat.

4.Efektywność funduszy
4. Efektywność funduszy
Jest faktem, że długim terminie fundusze akcji okazują się zazwyczaj bardziej efektywne, niż fundusze lokujące w dłużne papiery wartościowe.

teoria wnych rynków (efficient markets theory) - pogląd zakładający, że rynek może odzwierciedlać wszystkie dostępne o nim informacje. W rezultacie dostosowanie do nowej informacji jest niemal natychmiastowe ...

Efektywność ekonomiczna - economic efficiency
rezultat działalności podmiotu gospodarczego lub określonego przedsięwzięcia, będący wynikiem relacji uzyskiwanych efektów do poniesionych nakładów.

wna stopa procentowa
( ang. effective interest rate ) stosunek całkowitego przychodu z inwestycji finansowej do kapitału początkowego tej inwestycji, wyrażony w procentach, najczęściej w skali jednego roku.

EFEKTY SYNERGII - suma osiąganej wartości dodanej dzięki fuzji lub przejęciu.
EFEKTYWNA STOPA PODATKU - iloraz kwoty podatku zapłaconego i dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Zbiór wny
Utworzony dla określonej populacji papierów wartościowych zbiór portfeli, które dla każdego poziomu ryzyka charakteryzują się najwyższą możliwą do osiągnięcia oczekiwaną stopą zwrotu.
Zbiór Minimalnego Ryzyka ...

- efektywny - popyt na dane dobro to ilość tego dobra, jaką nabywcy są w stanie nabyć po określonej cenie i w określonym czasie
- potencjalny - chęć nabycia dobra niepoparta możliwościami finansowymi
Kategorie: ...

obrazuje wność spółki w zarządzaniu majątkiem i zdolność do wypracowywania zysków (ROA = zysk netto/aktywa ogółem)
wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) ...

oprocentowanie efektywne
oprocentowanie nominalne
oprocentowanie realne
oprocentowanie stałe
oprocentowanie zmienne ...

Oprocentowanie wne
Oprocentowanie uwzglę;dniają;ce kapitalizację; odsetek. Jest ono liczone najczę;ś;ciej w wypadku lokat charakteryzują;cych się; róż;nymi okresami kapitalizacji.
Podatek dochodowy ...

KORZYŚCI SKALI PRODUKCJI Obniżenie kosztu jednostkowego, wywołane zwiększe­niem rozmiarów produk­cji, powodujące efekty­wniejsze wykorzystanie istniejących możliwości produkcyjnych.

Redukcja kosztów - wyspecjalizowane firmy outsourcingowe często potrafią obsłużyć dany proces biznesowy znacznie wniej, obniżając jego koszt dla przedsiębiorstwa zlecającego.

Wskaźniki aktywności (efektywności)
Wskaźnik rotacji należności = (przychody ze sprzedaży) / (przeciętny stan należności).

Urszula Ziarko-Siwek wność informacyjna rynków finansowych Zobacz Opis książki
Grzegorz Gołębiowski, Piotr Szczepankowski Analiza wartości przedsiębiorstwa zobacz Opis książki ...

Zakłada ona, opierając się na teorii efektywności rynku, że ceny nie podlegają żadnemu prawu serii, zaś dane z przeszłości nie mogą być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłego rozwoju sytuacji na rynku.

wpływ określonej praktyki rynkowej na płynność i wność działania rynku; ...

Nieraz na tym etapie zaczynają pojawiać się małe sukcesy, które dodatkowo motywują tradera, do dalszej pracy i rozwoju, gdyż widzi tkwiący w sobie potencjał, który dobrze wykorzystując można efektywnie rozwinąć.

Nie bez wpływu na celowość oraz wność inwestycji pozostaje także ryzyko prawne, w szczególności związane z możliwością zmian uregulowań dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, przepisów dotyczących spółek, ...

Żarnowski, 'Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce', Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
Eugene F Fama, 'Efficient Capital Markets: A Review of Empirical Work', Journal of Finance, 1970
L. Chan, N. Jegadeesh, J.

Nadrzędnym celem tego nadzoru jest zapewnienie wnego funkcjonowania rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i ochrony interesów osób, które są uczestnikami tegoż rynku (m.in. poprzez przygotowywanie projektów prawnych).

Zobacz także: Zobacz także: Efekt, Ekonom, Analiza, Kapitał, Inwestycj

Ekonomia  Efekt Veblena  Efekty synergii

 
RSS Mobile